Vaikka ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään, ei sitä voida täysin enää estää. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmastonmuutos on todellinen ilmiö, joka tapahtuu tässä ja nyt. Vaikutukset näkyvät ympäri maailmaa eri tavoin ja ne tulevat vain lisääntymään. On siis tärkeää, että eri osa-alueilla osattaisiin varautua vaikutuksiin, jotka tulevat näkymään jokapäiväisessä elämässä.

Koska suurin ilmastonmuutoksen ongelma on ilmaston lämpeneminen, tarkoittaa tämä muun muassa suuria tulvia. Suomessakin rankkasateet tulevat lisääntymään ja sen myötä myös tulvat tulevat syntymään. Säiden ääri-ilmiöt ovat harmillisia, mutta kun niihin osataan varautua etukäteen, voidaan tuhoja välttää. Sekä vesistötulvat että rankkasateet saattavat aiheuttaa tilanteita, jossa suuri määrä vettä seisoo pidemmänkin aikaa paikallaan. Jotta näiltä kaupunkitulvilta vältyttäisiin, tarvitaan toimivaa rakennusten huoltoa. Myös suunnitelmallinen maankäyttö ja kaavoitus auttavat merkittävästi.

Jo sekin auttaa, että rakennukset sijoitetaan kauemmas rannasta. Näin nouseva vesi ei ole heti oven takana vastassa pienemmänkin tulvan yllättäessä. Tulvariski onkin opittu ottamaan huomioon nykypäivänä rakennettaessa. Maankäyttö ja kaavoitus ovat toimivia työkaluja rakennusten sijoitusvaiheessa. Rakennukset pyritään rakentamaan irti maantasosta ja suosituksia on asetettu myös siihen, mihin korkeuteen rakennukset tulisi rakentaa. Myös hulevesien hallintaa pidetään silmällä.

Sitten, kun talo on pystyssä ja siinä asutaan, tulee kiinteistön omistajankin huomioida tulvariski. Rakennuksia ei ole tarkoitettu lojumaan vesistössä, joten tulvan synty on rakennukselle haaste. Jo pelkästään kosteusolojen muutokset vaikuttavat heikentävästi. Tarkkana on oltava myös tontin vedenpoistojärjestelmän toimivuuden kanssa; Kuinka paljon tontti kantaa ja kuinka paljon vettä se pystyy pitämään poissa. Rakennuksen kuivatusjärjestelmä tulee myös tarpeeseen tulvan syntyessä. Jotta talo ei heti pääse homehtumaan, on tärkeää, että perusteita kuivana pitävä mekanismi on olemassa. Rakennus ei saa lojua kuopassa, johon vesi kertyy, vaan maanpinnan ja kulkureittien tulee olla talosta poispäin. Sadevesi- ja rakennuspohjan kuivanapitojärjestelmää tulee huoltaa, sillä säännöllinen puhdistus pitää kaiken valmiina toiminnassa.

Jos suuri tulva pääsee syntymään, voidaan rakennuksen ulkopuolelle rakentaa tilapäisiä tulvaesteitä. Esimerkiksi suojapadot voivat pitää vettä poissa rakennuksen ympäriltä. Vaikka nämä ratkaisut vaikuttavat järeiltä, voivat ne parhaassa tapauksessa pelastaa rakennuksen rakenteet tulvan sattuessa. Vaikkei lähivuosina Suomessa syntyisikään tulvia, joiden vuoksi jouduttaisiin rakentamaan tilapäisiä patoja, on tärkeää, että vaihtoehto on kaikkien tiedossa. Tulevaisuudessa tulvat voivat kasvaa huomattavasti muiden ilmastonmuutoksen vaikutusten ohella. Aina on hyvä varautua pahimpaan.

Suomessa tulvariskiä hallitaan laadukkain keinoin. Vesistöjä säännöstellään ja tulvasuojeluun käytetään myös muita keinoja. Uomien perkaus ja rantojen pengerrys auttavat omilta osiltaan tulvariskin hallintaan. Jo maalaisjärjellä päästään pitkälle. Koska Suomen pahimmat tulva-alueet ovat jo tiedossa, voidaan rakentamistakin jo ohjata näiden alueiden ulkopuolelle. Myös maankäytön suunnitteleminen tulvavahingot huomioon ottaen on toimiva tapa valmistautua tulvariskiin. Suomessa on nimetty tällä hetkellä 21 tulvariskialuetta. Hyödyllisiä linkkejä aiheesta tarjoaa Tulvakeskus, joka auttaa sekä tulvavahinkojen sattuessa että niihin varautumisessa.