Energian tuotanto

Energiantuotannossa käytetään yleisesti tunnettuja polttoaineita, kuten puhdasta puuta, turvetta ja maakaasua. Puhtaan puun osuus on yleensä kaikkein suurin.

Uusiutuvat energianlähteet

Energiaa voidaan tuottaa myös uusiutuvien energianlähteiden avulla. Uusiutuvia energianlähteitä ovat muun muassa aurinkoenergia, vesi- ja tuulivoima, puuperäiset polttoaineet, lämpöpumput ja biopolttoaineet.

Fossiiliset, eli uusiutumattomat polttoaineet

Fossiilista polttoaineista aiheutuu ihmisten terveydelle, kasveille ja eläimille haitallisia hiilidioksidipäästöjä- ja rikkidioksidipäästöjä. Maailmalla on vuosien saatossa tapahtunut myös runsaasti öljyonnettomuuksia, joten ihmisten huolen uusiutumattomista polttoaineista ymmärtää varsin hyvin.

Turve

kuuluu uusiutuviin polttoaineisiin, mutta on niin sanottu hitaasti uusiutuva energianlähde. Turvetta voidaan siis hyvällä syyllä pitää myös uusiutumattomana luonnonvarana, sillä se uusiutuu vain noin 1 millimetrin vuodessa.

Ydinenergia

on niin ikään uusiutumaton energianlähde, jonka aiheuttama uhka saattaa olla esimerkiksi syöpäriski. Toiseksi korkeaksi ydinvoiman uhaksi lasketaan viime vuosina koko ajan kasvanut terroristisen toiminnan riski. Ydinvoimaloissa on perinteisesti hyvin tarkka kulunvalvonta, mutta kaikkeen mahdolliseen pitää luonnollisesti varautua hyvin. Ydinenergian huonoiksi puoliksi lasketaan myös sen tuottaman energian korkea hinta sekä käytetyn ydinjätteen radioaktiivisuus. Suomessa ja koko globaalissa maailmassa ydinjäte sijoitetaan niin sanottuun ydinjätteen loppusijoitustilaan. Ydinjätteen loppusijoittamisesta huolehtivat aina sitä tuottaneet ydinvoimalat.

Kivihiili

Kivihiili valmistetaan hiilestä, ja kaiken käytettävän sähkön tuottamiseksi kivihiili poltetaan ydinvoimalaitoksissa ympäri maailman. Kivihiili itsessään valmistuu maan alla lahonneista esihistoriallisista kasvien jäännöksistä. Kivihiilen positiivisia vaikutuksia ovat korkea lämpöarvo sekä kivihiilen hyödynnettävissä olevat runsaat esiintymät ympäri maailman.

Kivihiilen negatiivisiksi puoliksi voidaan puolestaan laskea sen poltosta syntyvät ja ilmastoa rasittavat rikki- ja hiilidioksidipäästöt. Kivihiilen poltto tuottaa myös nokea ja myrkkykaasuja, jotka syntyvät palamisprosessin aikana. Kivihiilen tuotanto ja kuljetus ovat myöskin hintavaa puuhaa.

Maakaasu

Maakaasu tuodaan Suomeen pääasiassa metaanikaasuna. Maakaasu syntyprosessi on muiden fossiilisten polttoaineiden kaltainen, eli sitä syntyy monista muinaisista eläin- ja kasvijätteistä. Maasun positiivisina puolina pidetään sen helppoa saantia ja hyödyntämistä maapallolla, sillä sitä löytyy paitsi öljyn ansiosta, mutta myös itsenäisinä lähteinä. Maakaasun positiivisiin puoliin kuuluvat lisäksi sen laaja käyttö tehtaissa ja voimalaitoksissa, jota voidaan nykyä pitää myös yhtenä sen huonoina puolina. Maakaasusta vapautuu ilmakehään hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä, jotka ovat ympäristönsuojelun kannalta erittäin merkittäviä riskitekijöitä.

Öljy

Öljy on yleisesti maailmalla tunnetuin ja lähes käytetyin fossiilinen polttoaine. Öljyä pidetään monipuolisena ja helppokäyttöisenä raaka-aineena. Öljy on syntynyt samalla lailla kuin muut fossiiliset polttoaineet, eli muinaisista kasvi- ja eläinjäänteistä.. Öljystä valmistettavan tunnetuimman polttoaineen tuntevat lähes kaikki ihmiset, eli tunnetuin ja käytetyin on tietysti bensiini. Toiseksi tunnetuimpia ovat kemianteollisuuden tuotteet, joita valmistetaan kaikkialla maailmassa. Öljyn positiivisiin puoliin kuuluu muun muassa se, että öljyä on saatavilla maapallolla vielä pitkään ja se on helposti hyödynnettävissä. Kyseinen asia voidaan nähdä myös negatiivisena, sillä öljy on saastuttava, monille onnettomuuksille altis ja lisäksi fossiilinen energiamuoto.

Uusiutumattomien energianlähteiden käyttö

Useimmat yksityiset käyttäjät sekä yritykset suosivat vielä “käytännön pakosta” fossiilisia polttoaineita. Uusiutumattomat energianlähteet ovat helpommin saatavissa ha hyödynnettävissä. Ihmiset ovat kuitenkin heränneet ilmastoystävälliseen ajatteluun, joka tarkoittaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä lähitulevaisuudessa. Suosittu ja luotettava Qred

yritysluotto auttaa tilapäisissä rahoituspulmissa, esimerkiksi silloin kun haluat siirtyä vaikkapa uusiutuvien polttoaineiden käyttöön.

Energian siirto

Energiaa siirretään kuluttajalle yleisesti kolmella eri tavalla polttoainetta kuljettaen, lämpönä tai perinteisen sähkön avulla. Sähköä siirretään johtojen, kaapeleiden ja maanalaisten putkien avulla. Polttoaineen logistiikka, eli kuljetusratkaisut hoidetaan laivojen, junien ja säiliöautojen avulla. Siirrettävä polttoaine on fossiilista energiaa, eli metsähaketta, öljyä tai kivihiiltä.